به اطلاع کاربران محترم می رساند مناقصات اداره کل هواشناسی کرمانشاه از طریق سامانه ستاد انجام و از طریق این صفحه اطلاع رسانی می گردد:

نیاز شماره 1199003252000007 تاریخ ثبت 99/12/11 آخرین مهلت پاسخ دهی 99/2/15 در خصوص احداث سایه بان ژنراتور برق اداره کل

نیاز شماره 1199003252000008 تاریخ ثبت 99/12/12 آخرین مهلت پاسخ دهی 99/2/16 در خصوص خرید UPS و باطری

نیاز شماره 1199003252000009 تاریخ ثبت 99/12/18 آخرین مهلت پاسخ دهی 99/2/22 در خصوص خرید رایانه و لوازم جانبی

کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه