ساعت 14 : 21>   -
برگ نخستبرگ نخست
پیش بینی/ هشدارپیش بینی/ هشدارExpand پیش بینی/ هشدار
برونداد مدلWRFبرونداد مدلWRFExpand برونداد مدلWRF
تصاویر رادار غربتصاویر رادار غربExpand تصاویر رادار غرب
آمار کاربردی و روزانهآمار کاربردی و روزانهExpand آمار کاربردی و روزانه
واكاوي عناصر جویواكاوي عناصر جویExpand واكاوي عناصر جوی
نقشه هاي اقليمينقشه هاي اقليميExpand نقشه هاي اقليمي
فصل نامه زاگرسفصل نامه زاگرسExpand فصل نامه زاگرس
 

  
Skip Navigation Links
English
روابط عمومیروابط عمومیExpand روابط عمومی
میزخدمت الکترونیک،دریافت دادهمیزخدمت الکترونیک،دریافت داده
توصیه کشاورزی (سامانه تهک)توصیه کشاورزی (سامانه تهک)Expand توصیه کشاورزی (سامانه تهک)
اخباراخبار
تماس با ماتماس با ماExpand تماس با ما
جغرافياي طبيعي استانجغرافياي طبيعي استان
جستجوی سایتجستجوی سایت
جستجوی گوگلجستجوی گوگل
گالری عکسگالری عکس
معرفی و چارت سازمانیمعرفی و چارت سازمانی
لینک ها و پرسش های متداوللینک ها و پرسش های متداول
تارنمای ایستگاه های غرب کشورتارنمای ایستگاه های غرب کشورExpand تارنمای ایستگاه های غرب کشور
تاریخچه هواشناسیتاریخچه هواشناسی
ستاد اقامه نمازستاد اقامه نماز
مناقصات و فراخوان هامناقصات و فراخوان هاExpand مناقصات و فراخوان ها
سامانه فیش حقوقیسامانه فیش حقوقی
پرسش های متداولپرسش های متداول

   بلاياي جوي در استان

1- خشكسالي

 

خشکسالی يکي از تغييرات معمول اقليمی می باشدکه بسياری از مناطق خشک و نيمه خشک دنيا را با  شدت های زياد هر چند سال يک بار در بر می گيرد. در بسياری از سالها هم رخداد خشکسالي برای مدتي مشخص نيست، از اين رو شناسائي خشکسالي خود يافته اي ارزشمند برای مديريت منابع آبي مناطقي چون ايران که بخش اعظم آنرا مناطق خشک و نيمه خشک تشکيل مي دهد محسوب خواهد شد.

خشكسالي انواع مختلف دارد كه مي توان آن را به چهار دسته عمده هواشناسی، هيدرولوژيكی، كشاورزی و اقتصادی- اجتماعی، تقسيم بندي نمود: بطور كلي از ديدگاه هواشناسي هر گاه بارش دريافتي يك محل در يك دوره زماني كمتر از ميانگين بارندگي باشد خشكسالي بروز مي كند. هرچه مقدار بارش از حد متوسط كمتر باشد شدت خشكسالي بيشتر است. تعريف مناسب خشكسالی كشاورزی آن است كه بتواند حساسيت متغير گياهان زراعی را در طی مراحل نمو گياه از سبز شدن تا بلوغ لحاظ نمايد. كمبود رطوبت در لايه های فوقانی خاك به هنگام كاشت می تواند باعث تأخير جوانه زنی شود كه موجب كاهش تراكم بوته در واحد سطح و نقصان عملكرد نهايی گردد.  خشكسسالی هيدرولوژيكی با تأثيرات دوره هايی از نقصان ريزش های جوی ( شامل برف ) بر منابع تأمين آبهای زيرزمينی يا سطحی همراه می شود ( جريان رودخانه ها، مخازن، درياچه ها و آب زيرزمينی). فراوانی و شدت خشكسالی های هيدرولوژيكی غالبا ً‌در مقياس يك آبخيز يا حوزه آبريز رودخانه بيان می شود. در نهایت تعاريف اقتصادی - اجتماعی خشكسالی تلفيقی از عرضه و تقاضای برخي كالاهای اقتصادی با اجزاء‌ خشكسالی هواشناسی، هيدرولوژيكی و كشاورزي است. اين مورد با ساير انواع خشكسالي گفته شده، از آن جهت تفاوت دارد كه وقوع آن بستگی به فرآيندهای زمانی و مكانی عرضه و تقاضا برای تعريف يا تشخيص خشكسالی ها دارد. عرضه بسياری از كالاهای اقتصادی مانند آب، علوفه، غلات، ماهی و نيروی برقابی بستگی به وضعيت جو دارد.

بنا به سوابق تحقيقي به منظور شناسائي شدت  و گسترش خشکسالي عموماً شاخص هايي توسعه داده شده است که هر کدام ورودي ها و شرايط استفاده خاص خود را دارا مي باشند. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات اقليمي بسياري از اين شاخصها متغيرهای هواشناختي را به عنوان ورودی در نظر مي گيرند. از بين متغيرهاي اقليمي نيز بارش بعنوان مهمترين متغير تعيين کننده در شرايط خشکسالي است. بارندگي مهمترين متغيری است که تغييرات آن به طور مستقيم در رطوبت خاک و جريان های سطحی ، تغيرات مخازن زيرزمينی آب  و غيره منعکس می شود. بر پايه مطالعات پيشين در بين شاخصهاي مبتني بر بارش، شاخص SPI يکي از پرکاربردترين شاخصهاي بررسی خشکسالي هواشناسي در جهان و ايران محسوب مي شود.

اين شاخص از برازش توزيع گاما به داده هاي بارندگي مقادير بي بعدي را ارائه مي کند که خود حالت نرمال داشته و مي توانند در تعميم اطلاعات نقطه اي به اطلاعات منطقه ای توسط مدلهاي زمين آماری چون کريجينگ کاربرد داشته باشد. در جدول 1 طبقات مختلف اين نمايه ارائه شده است.

 

 

جدول 1- طبقات مختلف شدت خشكسالي بر اساس نمايه SPI 

مقدار SPI

طبقه بندی خشکسالی

>2

ترسالي بسيار شديد

1.5~1.99

ترسالي شديد

1~1.49

ترسالي متوسط

0~0.99

ترسالي ملايم

0~-0.99

خشکسالی ملایم

-1~-1.49

خشکسالی متوسط

-1.5~-1.99

خشکسالی شدید

<-2

خشکسالی بسيار شديد