فکس برگردان

در صورت نیاز به دریافت نمابر پیش بینی از طریق تماس با شماره 34211515 می‏‏ توان بصورت کتبی پیش بینی جوی استان کرمانشاه و پیش بینی کشاوری استان را دریافت نمود.


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه