فکس برگردان

در صورت نیاز به دریافت نمابر پیش بینی از طریق تماس با شماره 34211515 می‏‏ توان بصورت کتبی پیش بینی جوی استان کرمانشاه و پیش بینی کشاوری استان را دریافت نمود.کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه