( تصاویر برخی از ایستگاههای هواشناسی استان کرمانشاه )


(جاده دسترسی رادار هواشناسی کرمانشاه)کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه