فهرست قراردادهای اداره کل هواشناسی کرمانشاه با شرکت ها در سال 1402ردیف

سال

نوع قرارداد

موضوع معامله

شماره پیگیری قرارداد در سامانه

نام شرکت طرف قرارداد

شهرستان محل اجرا

شروع قرارداد

پایان قرارداد

مبلغ قرارداد

لینک سامانه ستاد

1

1402

امور خدماتی

قرارداد خدمات مراقبتی، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و نگهداری محوطه و فضای سبز 022N56394700010

افزون مهر

کرمانشاه

1402/01/14

1403/01/02

7,700,000,000

لینک

2

1402

پیمانکاری

احداث شبکه فشار متوسط هوایی از ایستگاه صدا و سیما تا ایستگاه هواشناسی (سایت) نواکوه و اصلاح تجهیزات پست زمینی ایستگاه

024T5639070018F

پایدار توان آذرخش

دالاهو

1402/04/14

1402/07/14

49,800,000,000

لینک

3

1402

پیمانکاری

اجرای دیوار پوش و سقف کاذب ادارات و ایستگاههای هواشناسی سطح استان

024R56390700448

هماپویان اروند

کرمانشاه

1402/04/07

1402/05/27

9,081,000,000

لینک

4

1402

پیمانکاری

اجرای کابینت و ساخت و نصب پرده ادارات و ایستگاههای هواشناسی سطح استان کرمانشاه 024T5639070020A

هماپویان اروند

کرمانشاه

1402/04/27

1402/06/02

4,840,000,000

لینک

5

1402

پیمانکاری

تعمیرات ساختمان اداره کل هواشناسی و ایستگاههای هواشناسی سطح استان 026T5639070018A

پژواک سازه کرمانشاه

کرمانشاه

1402/06/28

1402/06/29

2,279,000,000

لینککرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه