آیین نامه اجرایی ماده 21
قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
سازمان هواشناسی و ادارات کل

هزینه و انواع خدمات قابل ارائه به مراجعین در سازمان و ادارت کل هواشناسی


قوانین داخلی کارکنان اداره کل هواشناسی کرمانشاه


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه