• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسیایستگاههای سینوپتیک

ایستگاههای سینوپتیک ایستگاههایی هستند که بر اساس نیاز های ملی، منطقه ای و بین المللی پارامتر های هواشناسی را بر حسب نوع ایستگاه در ساعت استاندارد تعیین شده انجام و در قالب گزارش سینوپ و به منظور انواع کاربری های پیش بینی هواشناسی، صدور اخطاریه ها، مطالعات اقلیمی و … ارسال می کنند. این نوع ایستگاهها دیدبانی های جوی را به صورت شبانه روزی و بمنظور استفاده در سطح بین المللی انجام میدهند همچنین این ایستگاهها گزارشهای جوی را در هر ساعت یکبار تهیه و در زمان مقرر به مرکز سوئیچ سازمان هواشناسی ارسال می گردد.

انواع ایستگاه سینوپتیک

سینوپتیک اصلی:
دیدبانی های جوی را به صورت شبانه روزی و به منظور استفاده در سطح بین المللی انجام می دهند، شناسه آنها با پیش شماره 40 شروع می شود. به دو دسته اصلی سنتی و نیمه خودکار می باشد. حاصل فعالیت شبانه روزی این ایستگاهها هشت گزارش سینوپ با فاصله زمانی سه ساعت و ۱۴ گزارش متار با فاصله زمانی یک ساعت می باشد. در مواقع خرابي وضعيت جوي اين اطلاعات نيم ساعت يك بار نيز تهيه مي شود كه ميتوان به درجه حرارت و حداقل و حداكثر آن ، رطوبت بارندگي ، ابرناكي ، تبخير ، سمت و سرعت ... اشاره نمود .
سینوپتیک تکمیلی:
دیدبانی های جوی را به صورت روزانه یا شبانه روزی و به منظور استفاده در سطح ملی انجام می دهند، شناسه آنها با پیش شماره 90 شروع می شود. به دو دسته تکمیلی سنتی و نیمه خودکار می باشد. فعالیت ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی بصورت ۱۲ساعت می باشدکه از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 18:30 بعداز ظهر به وقت محلی فعالیت دارند و در این مدت ۵ گزارش سینوپ با فاصله زمانی سه ساعت و ۸ گزارش متار با فاصله زمانی یک ساعت به مرکز سوئیچ سازمان هواشناسی ارسال می نمایند.


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه