• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسی


ایستگاه رادار هواشناسی

ایستگاه ای است که به وسیله رادار وضعیت هوا را دیدبانی کرده و اطلاعات خاصی درباره ناحیه تحت پوشش و نوع و پدیده های وابسته به بارش را فراهم می کند. این ایستگاه ها همچنین می توانند درباره ساختار قائم ابرها اطلاعات ویژه ای به ما دهند. اطلاعات بدست آمده از ایستگاه های رادار برای مقاصد کاربردی در هواشناسی همدیدی، پیش بینی و صدور اخطاریه ها برای پدیده های مخرب جوی، مانند چرخندهای حاره ای و بارش سیلابی به کار رفته و در امور مربوط به ناوبری هوایی، آبشناسی، پردازش و تحلیل عددی داده ها و امور تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

ایستگاه های تابش سنجی

ایستگاه های هستند که دیدبانی تابش خورشیدی و زمینی را انجام می دهند، علاوه بر آن برخی از کمیت های تابشی خاص نظیر روشنایی روز و تابش فرابنفش را اندازه گیری می کنند. طبق تقسیم بندی سازمان هواشناسی جهانی ایستگاه های تابش سنجی به دو دسته تقسیم می شوند:
• ایستگاه های تابش سنجی اصلی
ایستگاهی است که وظیفه آن دیدبانی تابش در محدوده طیف اپتیکی(100 تا 350،000 نانومتر) است و دست کم، تابش جهانی(مجموع تابش مستقیم و تابش آسمان)، تابش آسمان(تابش پراکنده خورشید)، مدت ساعت آفتابی و بطور منظم تابش مستقیم خورشیدی را پیوسته اندازه گیری می کند.
• ایستگاه های تابش سنجی معمولی
ایستگاهی است که فقط میزان تابش جهانی(محدوده 300 تا 3000 نانومتر) و مدت ساعت آفتابی را پیوسته اندازه گیری می کند.

ایستگاه های هواشناسی جاده ای


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه