تصویر از

سرعت تغییر تصاویر :300 (بر حسب میلی ثانیه)* تصاویر نمایش داده شده خروجی مدل (Weather Research and Forecasting Model (WRF می باشد و دارای جنبه تحقیقاتی است.
* در تفسیر تصاویر لازم است نکات تخصصی مد نظر قرار داده شود. اعداد نمایش داده به منزله وقوع حتمی نبوده و ناشی از محاسبات مدل می باشد که با توجه به شرایط مختلف می تواند از نظر زمان، مکان و مقدار با واقعیت متفاوت باشد، در این زمینه مسئولیتی به عهده اداره کل هواشناسی کرمانشاه نبوده و مسئولیت نحوه استفاده از این اطلاعات بر عهده کاربر می باشد.
* زمان درج شده بر حسب UTC می باشد.
* در رابطه با تصاویر بارش مقادیر نمایش داده شده، پیش بینی وقوع بارش تجمعی محاسبه شده در بازه زمانی ( 3 یا 24 ) ساعت قبل از تاریخ و ساعت درج شده بر روی تصاویر می باشد.

نحوه فعال نمودن امکان بزرگنمایی تصاویر مدل در مرورگرهای تلفن همراهارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه