- زمان درج شده در نمودارها بر حسب گرینویچ (UTC) می باشد. برای تبدیل به وقت محلی در نیمه اول سال 4/5 و در نیمه دوم سال 3/5 ساعت به زمان مربوطه باید اضافه شود.

- اطلاعات ارائه شده در نقشه ها داراي جنبه تحقيقاتي مي باشد و هيچ گونه مسئوليتي در مورد رخداد آنها وجود ندارد. در تفسير نقشه هاي ارائه شده نكات تخصصي و مقايسه اي بايد مد نظر قرار گيرد و اعداد نشان داده شده داراي مقاديري تقريبي بوده و وقوع حتمي نمي تواند در مورد آنها در نظر گرفته شود.کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه