°

c °
c °

نظر سنجی


در کل میزان رضایت شما از عملکرد اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه چگونه است ؟

آمار بازدید
کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه