مشخصات مدیرانعلی محمد زورآوند

سوابق: معاون توسعه و پیش بینی

     مدیرکل

ایمیل:                 am-zoravand@irimo.ir

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

تلفن:                             34223801-083

 

هادی غفاری نژاد

سوابق: کارشناس هواشناسی همدیدی

 رئیس اداره شبکه دیدبانی و هشدار جوی

ایمیل:                      ksh-payesh@irimo.ir

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

تلفن:                              34208448-083

 

حسین اسماعیلی

سوابق: کارشناس مسئول رادار هواشناسی

رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

ایمیل:                   ksh-technical@irimo.ir

تحصیلات: کارشناسی مهندسی تکنولوژی هواشناسی

تلفن:                               34213494-083

 

قباد رازقی

سوابق: کارشناس هواشناسی همدیدی

      مسئول حراست

ایمیل:                      ksh-herasat@irimo.ir

تحصیلات: کارشناسی هواشناسی

تلفن:                               34236889-083

 

سعید قاسمی

سوابق: پیش بین مسئول هواشناسی و مدل های جوی

 رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا

ایمیل:                   ksh-forecast1@irimo.ir

تحصیلات: کارشناسی ارشد هواشناسی

تلفن:                                34218447-083

 

مهناز زندی

سوابق: کارشناس فناوری اطلاعات

  رئیس اداره فناوری اطلاعات وارتباطات و سامانه های هشدار

ایمیل:                            ksh-it1@irimo.ir

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر( نرم افزار)

تلفن:                             34297475-083

 

 

 

 

 کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه