شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد هواشناسی سال 1402

فرم ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور

موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیأت وزیران و آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک تصویب نامه شماره 44327/4225 تاریخ 01/14 فرم الف

شاخص های اختصاصی سال 1402 هواشناسی

اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

ردیف

عنوان محور

عناوین شاخص

مستند قانونی شاخص

واحد سنجش MU

كرمانشاه

هدف

امتیاز

1

هواشناسی و اقلیم شناسی

صحت پیش بینی ها و پیش آگاهی های جوی و اقلیمی (به تفکیک 24، 48 و 72 ساعته)

صحت پیش بینی دما و بارش به تفکیک 48،24 و72 ساعت

درصد

79.88

250

2

تعداد گزارش شبکه سنجش برخط هواشناسی

تعداد گزارش های هواشناسی شامل ایستگاه های سینوپتیک، فرودگاهی، جوبالا، اقلیم شناسی و باران سنجی

گزارش

171,003

150

3

 تعداد ایستگاه‌های زمینی هواشناسی

شامل ایستگاه های سینوپتیک، فرودگاهی، جوبالا، اقلیم شناسی، کشاورزی و باران سنجی

ایستگاه

125

100

4

درصد شهرستان های دارای ایستگاه که برای آنها پیش بینی صادر می شود

صدور پیش بینی برای تمام شهرستان های استان

درصد

93

200

5

نسبت تجهیزات کالیبره شده به تجهیزاتی که الزام به کالیبراسیون دارند

الزام به کالیبراسیون سنسورهای تجهیزات بادسنجی، تابش سنجی، فشار، دید فرودگاهی RVR و ریموت های سطح جاده ای

درصد

100

200

6

میزان اعتماد عمومی به صحت پیش بینی (به تفکیک عمومی، هوایی، دریایی، کشاورزی، آلودگی و ریزگرد)

بر اساس نظرسنجی از طریق سامانه:

http://kermanshahmet.ir/suggestion/poll

درصد

92

100

جمع کل امتیاز

1000

 

 کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه