لینک های مفید


 

USGS

 

Google Earth Engine

 

NASA

 

NOAA

 

 

  


جهت دریافت لایه های shapefile مرتبط با فعالیت های هواشناسی به اداره کل هواشناسی استان واحد GIS مراجعه کنید


  

آخرین ویرایش توسط : کارشناس ارشد سنجش از دور محمد رسول جلیلی


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه