• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسیایستگاه های باران سنجی

ایستگاه هایی هستند که فقط پارامتر باران و برف را اندازه گیری می نمایند در فرم مخصوص توسط متصدی ثبت و در پایان هر ماه به اداره کل هواشناسی ارسال میگردد اين ايستگاه ها كه داراي بيشترين تعداد مي باشند و در سطح روستاها ، شهرها و مراكز تحقيقات كشاورزي استان پراكنده اند بيشترين آمار مورد نياز مؤسسه ها و سازمان هاي تحقيقاتي را در زمينه كشاورزي و آبياري فراهم مي كنند .
ایستگاه های باران سنجی سنتی
فاقد باران سنج دیتا لاگر بوده و دیدبانی توسط متصدی مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی باران سنجی و دو نوبت در شبانه روز انجام و گزارش می گردد.
ایستگاه های باران سنجی دیتا لاگر
مجهز به باران سنج دیتا لاگر هواشناسی بوده و دیدبانی و ثبت مقدار بارش را بی نیاز از نفر انجام می دهد.
ایستگاه های باران سنجی خودکار
مجهز به باران سنج خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی و ثبت و ارسال مقدار بارش را بی نیاز از نفر انجام می دهد.
کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه