میز خدمت الکترونیکی
 
شناسه خدمت جزئیات خدمت شیوه ارائه خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت سوالات پرتکرار دسترسی به خدمت
13011439100 ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی الکترونیکی
13011439101 ارائه گزارشات اقلیم شناسی الکترونیکی
13011439108 پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی الکترونیکی
13011439103 پیش بینی آلودگی هواو گردوخاک الکترونیکی
13011439104 پیش بینی هواشناسی هوانوردی الکترونیکی
13011439105 پیش بینی هواشناسی کشاورزی الکترونیکی
13011439107 پیش بینی هواشناسی جاده ای الکترونیکی
13011439102 پیش بینی هواشناسی آبشناسی الکترونیکی
13011439109 پیش بینی خدمات عامه هواشناسی الکترونیکی
13011439106 تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی  الکترونیکی
کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه