جزئیات خدمت گزارشات اقلیم شناسی
 

   

  مرکز ملی خشکسالی به‌عنوان اصلی‌ترین متولی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی در کشور با جمع‌آوری آمار بارش، دما، دید افقی و دیگر پارامترهای جوی مرتبط در ایستگاه‌های سینوپتیک در سطح کشور و همچنین دریافت داده‌های بارش شبکه باران‌سنجی وزارت نیرو، پس از تحلیل آماری به ارائه محصولات متنوع روزانه، هفتگی، ماهانه، فصـلی و سالیانه و پایش خشکسالی هواشناسی با شاخص‌های مختلف می پردازد.

محصولات اقلیم شناسی مرکز ملی خشکسالی به شرح ذیل می باشد:
 
1.  نقشه های پهنه بندی مجموع بارش سال آبی و آنومالی بارش به صورت روزانه، جداول ونمودارهای مرتبط با بارش تجمعی به تفکیک استان و شهرستان
2.  پهنه بندی دمای میانگین ومقایسه با بلندمدت و سال گذشته که به صورت هفتگی ، ماهانه ، فصلی و سالانه بر روی سایت قرار می گیرد
3.  تهیه گزارش فصلی از میزان بارش موثر24ساعته و بارندگی موثر در تمامی ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی و باران سنجی وزارت نیرو و ارائه به ادارات کل هواشناسی استان‌ها و وزارت کشاورزی و وزارت نیرو
4.  نقشه پهنه بندی برف و پایش هفتگی سطح برف در حوضه های آبریز و استانهای کشور و مقایسه با میانگین سطح برف در 13 سال اخیر  به صورت هفتگی و ماهانه در ماه های سرد سال
5.  نقشه پهنه بندی گرد و خاک که از تلفیق دو دید افقی کمتر از 1000 و کمتر از 5000 با پدیده های خاکدار به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه تهیه و ارائه می گردد.
6.  نقشه پهنه بندی رطوبت نسبی و تبخیر و ساعات آفتابی که به صورت ماهانه و فصلی و سالانه به روز رسانی    می گردد.
7.  تصاویر ماهواره ای مشتمل بر شاخص های مختلف مرتبط با خشکسالی که همه هفته پس از به روز رسانی روی سایت مرکز قرار می گیرد.
8.  انجام پروژه خودکارسازی اجرای مراحل ایجاد نقشه های دما و رطوبت.
9.  تهیه و ارسال مرتب گزارش تحلیل آب و هوا، خشکسالیو پیش بینی فصلی کشور به وزیر محترم راه و شهرسازی، هیات محترم دولت و شورای عالی آب
10.تولید گزارش های متنوع با هدف تبیین شرایط مختلف آب و هوایی- خشکسالی - گردوخاک در بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه
11.تولید پیش بینی فصلی در مرکز
12.تولید بولتن های ماهواره ای هفتگی به صورت خودکار
13.بررسی تعداد متوسط روزهای برفی
14.بررسی سطح پوشش برف در روز جاری و مقایسه با سال گذشته در دوره آماری در دسترس و بررسی تعداد روزهای برفی از ابتدای مهرماه تا روز مورد نظر و بررسی درصد تغییرات ( حوضه های آبریز اصلی کشور و حوضه های مشترک با همسایگان)
15.تهیه و تولید نقشه های جنگلها با پتانسیل آتش سوزی
 
 
 


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه