بازرسی ماده 91 و رسیدگی به تخلف های اداریشرح وظایف اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

اهم وظایف پاسخگویی به شکایات

 • رسیدگی به شکایات حضوری و مکتوب از واحد ها، مدیریت ها و کارکنان و تجزیه و تحلیل شکایات ازجهت صحت و سقم و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به ارباب رجوع و در صورت لزوم ارجاع مراتب به مراجع ذیربط
 • رسیدگی به شکایات واصله از سامانه الکترونیکی دولت (سامد) و نامه های مردمی ریاست جمهوری و تجزیه و تحلیل آن ها
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی
 • پی گیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 • جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف، تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به بالاترین مقام اجرائی دستگاه، به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
 • پی گیری نتایج گزارش های تهیه شده و ارسال پاسخ به شاکیان
 • تشخیص تخلفات نیروها
 • تهیه گزارش های لازم و ارائه به مافوق
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
 • انجام سایر امور محوله

 وظایف کارشناس بازرسی 

 • انجام بازرسی های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات دولت، وزارتخانه و ستاد و اجرای برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداری و مالی سازمان
 • انجام مأموریت های لازم در ستاد، استان ها و شهرستان ها به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور اداری و مالی، همکاری در رفع نواقص کار و راهنمایی واحدها جهت پیشرفت کار 
 • تشخیص تخلفات نیروها
 • تهیه گزارشات لازم و ارائه به مافوق
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
 • انجام سایر امور محوله

وظایف کارشناس ارزیابی عملکرد

 • همکاری در تدوین شاخص های اختصاصی عملکرد
 • اعلام سالانه شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد به واحدهای سازمانی جهت ایجاد هماهنگی اقدامات متناسب با شاخص های اعلامی
 • گردآوری عملکرد واحدها به همراه مستندات
 • طبقه بندی مستندات در قالب شاخص های مربوطه
 • ارائه مستندات عملکرد سازمان به وزارتخانه
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
 • تهیه گزارش های لازم و ارائه به مافوق
 • انجام سایر امور محوله

وظایف کارشناس ارزیابی و نظارت بر عملکرد

 • همکاری در تدوین شاخص های اختصاصی عملکرد
 • بررسی سالانه شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد جهت تأیید و اعلام آن ها به واحدهای سازمانی
 • تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی از عملکرد واحدهای ستادی و استانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان
 • پیگیری رتبه ارزیابی عملکرد سازمان در مجموعه وزارتخانه و دستگاه های اجرایی
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
 • انجام سایر امور محوله

    نحوه ارتباط با کارشناس بازرسی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

        تلفن تماس: 4247071-0833 داخلی 112  - آقای رستمی


قوانین و مقررات مربوطه:
کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه