• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسیایستگاه هواشناسی اقلیم شناسی

ایستگاه های اقلیم شناسی آن دسته از ایستگاه های هواشناسی هستند که دیدبانی های متغیر های جوی مانند دما، رطوبت، سمت و سرعت باد و بارش را حداقل سه نوبت در شبانه روز و با هدف انجام مطالعات اقلیمی اندازه گیری می نمایند. این ایستگاه ها دو دسته هستند:
• ایستگاههای اقلیم شناسی سنتی
فاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی های لازم توسط متصدی مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی هواشناسی انجام می گیرد. این ایستگاه ها در فواصل بین ایستگاه های سینوپتیک احداث شده اند و متصدی ایستگاه در ساعت های مشخص برخی از پارامترهای هواشناسی را در فرم مخصوص ثبت و در پایان هر ماه به اداره کل هواشناسی ارسال می نماید.
• ایستگاههای اقلیم شناسی تمام خودکار
این ایستگاه ها مجهز به ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی، ثبت و ارسال گزارش های جوی را بدون نیاز به نفر انجام می دهد.
SYNPTIC
ارتفاع(متر) مشخصات جغرافیایی شماره ایستگاه کد ایستگاه محل ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
عرض طول
297 33.88 45.65 99430 KEKU سومار خودکار 1
699 34.81 45.83 18908 KSXA ازگله 2
1494 35.5 46.33 18883 KRXP پاوه 3
1320 33.92 46.75 19068 KSXH حمیل 4
1520 34.33 46.41 19000 KSXV گهواره 5
1476 34.2 46.33 19053 KSXG گواور 6
1530 34.28 46.23 19018 KSXK کرند غرب 7
1350 34.48 47.66 18981 KSXS صحنه 8
1380 34.51 46.61 18968 KSXU کوزران 9

کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه