• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسیایستگاه هواشناسی اقلیم شناسی

ایستگاه های اقلیم شناسی آن دسته از ایستگاه های هواشناسی هستند که دیدبانی های متغیر های جوی مانند دما، رطوبت، سمت و سرعت باد و بارش را حداقل سه نوبت در شبانه روز و با هدف انجام مطالعات اقلیمی اندازه گیری می نمایند. این ایستگاه ها دو دسته هستند:
• ایستگاههای اقلیم شناسی سنتی
فاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی های لازم توسط متصدی مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی هواشناسی انجام می گیرد. این ایستگاه ها در فواصل بین ایستگاه های سینوپتیک احداث شده اند و متصدی ایستگاه در ساعت های مشخص برخی از پارامترهای هواشناسی را در فرم مخصوص ثبت و در پایان هر ماه به اداره کل هواشناسی ارسال می نماید.
• ایستگاههای اقلیم شناسی تمام خودکار
این ایستگاه ها مجهز به ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی، ثبت و ارسال گزارش های جوی را بدون نیاز به نفر انجام می دهد.

ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه