• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسیایستگاههای هواشناسی کشاورزی

ایستگاههای هواشناسی کشاورزی
در این ایستگاهها علاوه بر اندازه گیری و ثبت فراسنج های جوی، در مزارع مجاور ایستگاه نیز مراحل رشد گیاه ( فنولوژی و بیومتری) از زمان کاشت تا برداشت اندازه گیری، ثبت و گزارش می گردد.

اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی
اطلاعات کامل و مفصل هواشناسی کشاورزی را فراهم می سازد و در این ادارات پژوهش ها در زمینه هواشناسی کشاورزی انجام می شود. تجهیزات، دامنه و تناوب دیدبانی ها در هر دو زمینه جوی و کشاورزی و وجود پرسنل متخصص طوری است که بتوان پژوهش های اساسی در مورد مسائل هواشناسی کشاورزی مورد نظر کشور یا منطقه را انجام داد. تعداد محصول مورد مطالعه در ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی حداقل ۴ محصول به بالا می باشد. ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی وظیفه هماهنگی ایستگاههای تکمیلی و یا اهداف خاص منطقه را بر عهده دارند.کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه