•  
  جزئیات خدمت گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی
   
   
   
   

   

   

  مرکز ملی خشکسالی به عنوان اصلی ترین متولی مطالعات ، پایش و هشدار خشکسالی در کشور با بهره گیری از نرم افزار های معمول و کادر متخصص ضمن جمع آوری آمار بارش، دما، دید افقی و دیگر پارامترهای جوی  مرتبط در 370 ایستگاه سینوپتیک در سطح کشور و همچنین دریافت داده های بارش شبکه باران سنجی وزارت نیرو، پس از تحلیل آماری به ارائه محصولات متنوع روزانه، هفتگی، ماهانه، فصـلی و سالیانه اقدام می نماید. همچنین پایش خشکسالی با مقاصد کشاورزی و اجتماعی و پایش خشکسالی در حوزه های آبشناسی،  اقتصادی و زیست محیطی از سال 1397 به فعالیت های مرکز اضافه گردیده است.

   
   محصولات اقلیم شناسی خشکسالی مرکز ملی خشکسالی به شرح ذیل می باشد:
   
  1.      پایش خشکسالی هواشناسی برمبنای شاخص های گوناگون شامل: PN – Decade- SPI- RDI- EDI- SPEI
  2.      پایش خشکسالی برمبنای شاخص های ماهواره ای شامل: BT– VCI- TCI- VHI- NDVI 
  3.     تهیه نقشه و جدول پایش خشکسالی مناطق جنگلی کشور برمبنای SPEI از فرودین 1397  
  4.     تهیه برش استانی از آخرین وضعیت خشکسالی استان ها و ارائه منظم به ادارات کل هواشناسی استان ها
  5.     تهیه برش حوضه ای از آخرین وضعیت خشکسالی حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور وارائه منظم به ادارات کل هواشناسی استان ها و سایر کاربران
  6.     تعیین درصد مساحت و درصد جمعیت تحت تاثیر درجات مختلف خشکسالی در تمامی استان ها و شهرستان های تابعه آن ها و همچنین درصد مساحت تحت تاثیر درجات مختلف خشکسالی در تمامی حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور به طور جداگانه
  7.     تهیه گزارش فصلی از میزان بارش موثر24ساعته و بارندگی موثر در تمامی ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی و باران سنجی وزارت نیرو
  8.     تولید گزارش های متنوع با هدف تبیین شرایط مختلف آب و هوایی– خشکسالی – گردوخاک در بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه
  9.     تولید ماهنامه هواشناسی آب (هیدرومتورولوژی) 
  10. پتانسیل رواناب دوره 12 ماهه حوضه‌های آبریز کشور و دوره بلندمدت
  11. پتانسیل رواناب حوضه‌های آبریز کشور و دوره بلندمدت
  12. شاخص خشکسالی هیدرولوژی SDI و دوره 12 ماهه درحوضه‌های آبریز کشور
  13. نمودار‌های پتانسیل رواناب، شاخص خشکسالی هیدرولوژی و بارش بلندمدت کشور
  14. بولتن های ماهواره ای هفتگی به صورت خودکار
   
   
   


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه