توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمانشاهازتاريخ 99/1/17 لغايت 99/1/19
توصيه هواشناسي كشاورزي: به كشاورزان ،باغداران و كارشناسان مختلف استان پيشنهاد ميگردد پس از مساعد شدن شرايط مزرعه نسبت به اجراي توصيه هاي زير مبادرت شود:
1-باتوجه به ريزش سن گندم در مزارع غلات پاييزه لازم است مبارزه با افت مذكور موسوم به سن مادر صورت پذيرد.
2-پايش مزارع غلات پاييزه از نقطه نظر آلودگي به آفت مينوز برگ غلات توصيه مي گردد بهتر است در صورت مشاهده ،همزمان با مبارزه عليه سن مادر مقابله با اين آفت نيز صورت گيرد.
3-كاربرد كودهاي ماكرو در باغات با هماهنگي كارشناسان توصيه مي‏گردد.
4-مبارزه با جوندگان كشاورزي در حاشيه كانالهاي آبياري ، پشته هاي بين مزارع و ساير مامن هاي آفت بعنوان آخرين فرصت باقيمانده توصيه مي‏گردد.
5-پايش مزارع غلات مناطق گرمشير از نقطه نظر الودگي به بيماري زنگ زرد گندم توصيه مي‏گردد چنانچه برگهاي گياه واجد جوش و تاولهاي زرد مايل به نارنجي است جهت چگونگي مقابله باآن از نقطه نظرات كارشناسان محل بهره گرفته شود.
6-تداوم مبارزه با علف هاي هرز در و هم زمان با آن سرويس و بازبيني سم پاشهاي موجود در محل پيشنهاد مي‏شود.
7-مبارزه با شته هاي زيان آور مزارع كلزا پس از مساعد شدن شرايط جوي پيشنهاد مي‏شود.
8-بازبيني و استقرار و اجراي تجهيزات آبياري در نقاط گرم استان توصيه مي‏شود.
9-در مزارع آبي استفاده از كود سرك مطابق نظر كارشناسان محل انجام گيرد.
10-اجراي مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز مزارع چغندر (وجين كردن) توصيه مي‏شود.


ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه