چشم انداز آزمایشی میانگین بارش کشور در 90 روز آینده (یکم فروردین تا 31 خرداد 1402) صدور: اسفند 1401

چشم انداز بی هنجاری بارش کشور طی چند ماه آینده در سه سناریوی مختلف * صدور: اسفند 1401

چشم انداز میانگین بارش کشور در 9 ماه آینده * صدور: اسفند 1401

چشم انداز آزمایشی میانگین بارش کشور در 90 روز آینده (یکم اسفند تا 31 اردیبهشت 1402) صدور: بهمن 1401

چشم انداز میانگین بارش کشور در 9 ماه آینده/ صدور: بهمن 1401

چشم انداز میانگین بارش استان کرمانشاه (به تقریب قابل تعمیم به غرب کشور) صدور: دی 1401

چشم انداز بلندمدت میانگین بارش کشور / صدور: دی 1401

چشم انداز بی هنجاری بارش کشور طی چند ماه آینده در سه سناریوی مختلف / صدور: دی 1401

بولتن پیش بینی میان مدت و بلندمدت
بروز شده: 19 آذر 1401
بارش:
همچنان تا دوروبر 22 آذر شرایط بارش مساعد نیست. از 22 آذر تا دهه نخست دیماه احتمال بهبود "نسبی و موقت" بارش وجود دارد. بطور کلی انتظار می رود از نیمه دوم دیماه و طی بهمن، رفته رفته وضعیت بارش هر چند مقطعی بهتر شود...
دما:
تا دوروبر 23 آذر: نزدیک به نرمال (نسبتا سرد و خشک بویژه در طول شب)...
در انتهای ماه و شب چله: گرایش به افزایش دما نسبت به نرمال
احتمال چله نسبتا بهاری!...
از هفته دوم دیماه: گرایش به کاهش نسبی دما...
توجه: این بولتن غیر رسمی است!

صادره: مرداد 1401

پیش بینی میانگین بارش کشور برای 9 ماه آیندهکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه