واکاوی بارش و پیش آگاهی بلند مدت با استفاده از مدل پژوهشی-آزمایشی TSM
«گروه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) هواشناسی کرمانشاه»مقایسه بارش انباشتی سال آبی جاری تا آغاز بهمن 1400 با بلندمدت و سال گذشته

چشم انداز میانگین بارش استان در 9 ماه آینده (آزمایشی)/ تاریخ صدور 11 آذر1400

چشم انداز میانگین بارش کشور در 9 ماه آینده (آزمایشی)/ تاریخ صدور 11 آذر1400

چشم انداز میانگین بارش استان در 9 ماه آینده (آزمایشی)/ تاریخ صدور 11 آبان 1400

چشم انداز میانگین بارش کشور در 9 ماه آینده (آزمایشی)/ تاریخ صدور 11 خرداد 1400

پیش آگاهی آزمایشی پاییز 1400 / صادره از این مرکز و سایر مراکز / تاریخ صدور 11 خرداد 1400

تفسیر و پیش آگاهی کلی(غیر رسمی): تاریخ صدور 11 خرداد 1400
🌍 در حال حاضر، طبق نمودار بالا در مجموع بارش پاییز 1400 کشور گرایش به کمتر از نرمال دارد. اگرچه به نظر میرسد بارش نیمه نخست فصل پاییز پیش رو نسبت به سال گذشته بهتر باشد.
🌍بهبود نسبی بارش کرانه های دریای کاسپین و شمال غرب در تابستان، نسبت به سال گذشته و در برخی نقاط نسبت به نرمال...
🌍بهبود میانگین بارش کشور از آغاز فصل سرد...
🌍با وجود تاثیر استیلای لانینا و گرایش به کسری بارش در برونداد بیشتر مدل ها، عدم قطعیت پیش بینی پاییز امسال بسیار زیاد است، بطوری که هر شش سناریوی بالا محتمل است...

🌍 میانگین سناریوها(ENS..) در ستون واپسین جدول مدل ها در بالا محاسبه شده که به نظر می رسد، محتمل ترین حالت باشد...

🌍 برای آشکارسازی بیشتر و مقایسه چشم انداز پاییز، برونداد مدل های معتبر دیگر نیز آورده شده است...

راهنما:
زرد به خاکستری/ قرمز:گرایش به زیر نرمال
سپید: گرایش به نزدیک نرمال
سبز: گرایش به بیش از نرمال
Oct: مهر- آبان
Nov: آبان- آذر
Dec: آذر- دی

⚠️تنها راه کاهش اثرات رخداد خشکسالی، کم آبی و توقف زوال سرزمین، صرفه جویی و جلوگیری از غارت بیشتر آب در بخش کشاورزی است. هیچ راهی جز پرداخت یارانه به کشاورز و یا الگوی کشت کم مصرف با قیمت مناسب وجود ندارد.
توجه:
پیش بینی نهایی هر فصل در انتهای فصل پیش از آن (برای نمونه بولتن صادر شده در شهریور برای پاییز، آذر برای زمستان و...) اعتبار و صحت بیشتری دارد.
توجه:
این بخش در دست ساخت و تکمیل است و در حال حاضر محصولات اولیه در آن بارگذاری شده است.

ارتباط با اداره هواشناسی


  • 4247071-34247072
  • 34293980
  • kermanshah@irimo.ir

لینک های مرتبطکرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی - کدپستی: 67158-75696


کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه